REGULAMIN

POLITYKA RODO

Automaster_regulamin_przetwarzania_danych_osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Polityka_Bezpieczenstwa_Auto_Master

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ SERWIS grupaautomaster.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu grupaautomaster.pl. Administrator serwisu tj: Auto Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, 45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 16/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000457660 (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy – KRS), o nadanym NIP: 754-307-18-70 oraz REGON: 161525210, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000,00 złotych. Kontakt z Administratorem tel: +48 533 377 688 e-mail: biuro@grupaautomaster.pl
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKÓW serwisu, zarówno osób dokonujących zakupu voucherów jak i osób dokonujących realizacji.
 3. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
  2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
  3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
  4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. W szczególności Użytkownik jest świadomy ponoszonej odpowiedzialności jaka wiąże się z możliwością wykorzystania usługi, na który pozwala zakupiony Voucher.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika oraz innych Usług opisanych w niniejszym dokumencie.
 6. Serwis grupaautomaster.pl stanowi własność Administratora, będącego jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest on uprawniony do dodawania, edycji, zmiany oraz usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie. Wartości intelektualne Administratora w tym nazwa Serwisu, zasady działania, oraz zbiory danych Administratora, podlegają ochronie prawnej.

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia, otrzymują następujące znaczenie:
  1. Administrator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1.;
  2. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta Użytkownika;
  3. Kalendarz Rezerwacji– terminy, w czasie których realizowane są Vouchery lub inne usługi świadczone przez Administratora, terminy widoczne dla osób posiadających wygenerowany Voucher.
  4. Klient –podmiot zawierający z Administratorem Umowę na wykonanie przedmiotu umowy
  5. Kod Vouchera – unikalny ciąg znaków znajdujący się na Voucherze, który służy do jego identyfikacji;
  6. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędnego do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług Serwisu, w tym w szczególności polegających na możliwości zakupu Voucherów;
  7. Miejsce – miejsce określone w opisie Usługi umieszczonym w Serwisie, będące Torem Silesia Ring lub innym miejscem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określonym w opisie Usługi umieszczonym w Serwisie.
  8. Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera, która jest uprawniona do realizacji zawartości Vouchera, na warunkach określonych w Regulaminie. Obdarowanym może być sam Klient, co nie wpływa na ważność Vouchera, ani uprawnienia osoby korzystającej z Vouchera;
  9. Prezent – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania przejazdu samochodem dostępnym w ofercie oraz zgodnie z aktualnym stanem pojazdów, na warunkach określonych w Regulaminie;
  10. Realizacja Vouchera – proces polegający na dokonaniu przez Obdarowanego rezerwacji Terminu Prezentu spośród terminów wskazanych w Kalendarzu Rezerwacji, akceptacji przez Obdarowanego Regulaminu i podpisaniu przez niego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wykonaniu Prezentu przez Administratora, na warunkach określonych w Regulaminie;
  11. Regulamin – warunki świadczenia usług poprzez serwis silesiaringexperience.com;
  12. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
  13. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym grupaautomaster.pl  a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis, stanowiącą platformę internetową będącą własnością Administratora;
  14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
  15. Termin – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją;
  16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Administratorem, w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
  17. Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, umożliwiające dokonywanie zakupu Voucherów oraz wykorzystanie ich w sposób rzeczywisty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  18. Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;
  19. Voucher – dokument zawierający Kod Vouchera, potwierdzający zawarcie umowy o wykonanie Prezentu pomiędzy Klientem, a Administratorem. Voucher uprawnia jego okaziciela do żądania od Administratora wykonania Prezentu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  20. Sprzedawca – Administrator lub osoba trzecia działająca na zlecenie lub w porozumieniu z Administratorem, realizująca Usługę na rzecz Klienta/Obdarowanego.
  21. Zamówienie – dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty Prezentu, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną w Serwisie.
  22. Tor Silesia Ring – tor do jazdy i jego infrastruktura, położony w gminie Kamień Śląski, powiat krapkowicki, ul. Lotnicza 7, którego właścicielem jest „Tor Kamień Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Kamieniu Śląskim, ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski, REGON: 363278748, NIP: 8943070774, nr KRS: 0000586555.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Kliencie, należy rozumieć przez to również odpowiednio Obdarowanego oraz Użytkownika. Prawa, oświadczenia i zobowiązania Użytkownika dotyczą głównie elementów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (poprzez Serwis), natomiast prawa, oświadczenia i zobowiązania Klienta oraz Obdarowanego dotyczą głównie fizycznej realizacji Vouchera.

§ 3. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. W Serwisie świadczone są Usługi pozwalające na zakup Voucherów, umożliwiając ich realizację, polegającą na wykonaniu prezentu, tj. przejazdu własnym samochodem lub samochodem dostępnym w ofercie oraz zgodnie z aktualnym stanem pojazdów Administratora.
 3. Na podstawie zakupionego Vouchera, Obdarowany ma prawo do przejazdu na wyznaczonym odcinku (dystans), wybranym samochodem, dostępnym w ofercie Administratora, a także odpowiednio do jego aktualnej dostępności, na warunkach określonych w Regulaminie, oraz w Załączniku Numer 1.
 4. Użytkownik, dokonując zakupu Vouchera, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Administratorem oraz Realizacji Vouchera. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 5. Przed dokonaniem zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązuje się do zaczerpnięcia wszelkich niezbędnych informacji, które dotyczą wieku, stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej Obdarowanego, a także faktu posiadania przez osobę realizującą Voucher, dokumentów niezbędnych do jego wykorzystania, podanych w opisie Prezentu lub w Regulaminie. Jeśli Użytkownik po dokonaniu zakupu powziął informacje o osobie mającej zrealizować Voucher, że jego wykorzystanie może być dla danej osoby niebezpieczne, bądź w inny sposób negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Vouchera wbrew danym z ust. 4. W przypadku gdy:
  1. Użytkownik jest jednocześnie osobą realizującą Voucher – nie będzie wysuwał roszczeń związanych z doznaną szkodą wynikającą z winy Użytkownika w stosunku do Administratora;
  2. Realizującym Voucher jest Obdarowany – Użytkownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za doznane szkody wynikające z winy Obdarowanego związane z wykorzystaniem Prezentu.
 6. Poprzez realizację Vouchera, osoba przystępująca do wykorzystania prezentu, oświadcza podpisując Załącznik nr 1 do Regulaminu, że nie występują u niej jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do takowego działania, jest świadoma ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu wynikające z winy Użytkownika oraz nie będzie wysuwała roszczeń w stosunku do Administratora w związku ze zrealizowaną usługą.
 7. W sytuacji, w której Obdarowany nie może zrealizować zakupionego Vouchera z uwagi na niespełnienie warunków, zarówno jemu jak i Użytkownikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej kwoty.

§ 4. INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem wyeliminowania bądź zmniejszenia zagrożenia związanego z korzystaniem z tych usług, Użytkownik zobowiązany jest podejmować działania niezbędne do ochrony urządzenia, za pomocą którego korzysta z Serwisu Administratora.
 5. Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.
 6. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.

§ 5. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych, w tym adresu e-mail.
 2. Po dokonaniu Rejestracji lub złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Treść umowy stanowi niniejszy Regulamin oraz załączniki do niego. Do Klienta oraz Obdarowanego warunki korzystania z serwisu, w tym w szczególności Realizacji Vouchera, stosuje się odpowiednio.
 3. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkbox’a lub wyświetlanego okna informacyjnego. Złożenie zamówienia oraz realizacja Vouchera, niezależnie od dokonanej rejestracji, oznacza zgodę na związanie się Regulaminem, w tym w szczególności świadomość ponoszonej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z usługi pozwalającej na przejazd samochodem po torze.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 15 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności prawnych przy korzystaniu z Serwisu;
  2. jest świadomy o ponoszonej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności Hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;
  3. jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu oraz Usług Administratora, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY I DOSTARCZENIE VOUCHERA

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem możliwe jest poprzez dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty Prezentu w Serwisie. Umowę uważa się za zawartą w chwili uiszczenia wynagrodzenia przysługującego Administratorowi.
 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach. W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian cen Prezentów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Prezentów i wycofania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian.
 3. Administrator wystawi i dostarczy Użytkownikowi Voucher wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uzgodnieniami dokonanymi między stronami. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną.
 4. Warunkiem wydania, dostarczenia oraz aktywowania Vouchera jest opłacenie należności za Prezent, które może nastąpić:
  1. w drodze przedpłaty po dokonaniu zamówienia na rachunek bankowy Auto Master prowadzony w Idea Bank 43 1950 0001 2006 6070 3673 0002;
  2. poprzez system płatności , PayU, bądź inny aktualnie dostępny w Serwisie;
  3. płatność gotówką w siedzibie Administratora do 3 dni od dnia dokonania zakupu, przy czym wybór tego sposobu płatności wiązać może się z dodatkowym kosztem, o którym Użytkownik poinformowany zostanie przed podjęciem decyzji o wyborze formy dostawy i płatności.
 5. Opis przelewu powinien zawierać informacje na temat numeru zamówienia zleconego przez Klienta. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym i braku wpłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu Vouchera, zamówienie uznaje się za nieważne. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Użytkownik uzgodni z Administratorem inny termin zapłaty.
 6. Jeśli Klientem nie jest konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, warunkiem otrzymania Vouchera lub wysłania Towaru do Klienta, lub wydania Towaru Klientowi jest otrzymanie przez Auto Master zapłaty całości ceny lub wynagrodzenia, a także – o ile dotyczy – kosztów dostawy. W takim wypadku Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Auto Master prowadzony w Idea Bank 43 1950 0001 2006 6070 3673 0002, a brak dokonania zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży traktowane jest jako odstąpienie przez Klienta od tej umowy.
 7. Jeśli Klientem jest konsument, Auto Master wystawia fakturę wyłącznie na życzenie Klienta.
 8. Voucher Prezentowy dostarczany jest w jeden z następujących sposobów:
  1. w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia;
  2. kurierem na podany adres przez składającego zamówienie, przy czym wybór tego sposobu płatności wiązać może się z dodatkowym kosztem, o którym Użytkownik poinformowany zostanie przed podjęciem decyzji o wyborze formy dostawy i płatności.
 9. Wysyłka Voucherów następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Serwisie. Koszt wysyłki Vouchera podawany jest każdorazowo podczas dokonywania zamówienia w Serwisie.
 10. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w sklepach sprzedaży bezpośredniej, bądź u jakichkolwiek innych podmiotów, Klient otrzymuje Voucher uprawniający do realizacji Prezentu, jeśli jest on aktywny zgodnie z systemem Administratora. Uiszczenie opłaty za Prezent w sklepie sprzedaży bezpośredniej, bądź w jakikolwiek inny sposób, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Przed zakupem Klient ma obowiązek się z nim zapoznać. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w innym Serwisie niż należący do Administratora, wskazana osoba zobowiązana jest do zapoznania się z wszelką dokumentacją związaną z warunkami wykorzystania Vouchera, w tym Regulaminami funkcjonowania obu Serwisów, w tym w szczególności z zasadami ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodów.

§ 7. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher może zostać zrealizowany z uwzględnieniem Kalendarza Rezerwacji organizowanych przez Administratora dostępnego w Serwisie www.silesiaring.pl (dot. jazd po torze). Realizacja Vouchera możliwa jest wyłącznie w datach podanych w Serwisie, na co Klient w pełni wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera stosownie do aktualnych dat, Klient nie dysponuje roszczeniem o możliwość przedłużenia ważności Vouchera.
 2. Voucher możliwy jest do realizacji przez okres 360 dni od zamówienia Prezentu. Za moment zamówienia przyjmuje się dzień, w którym złożono zamówienie Prezentu w Serwisie. Niniejsza regulacja nie narusza postanowienia z ust. 1, w związku z czym Klient nie dysponuje roszczeniem w stosunku do Administratora, w sytuacji w której nie ma możliwości realizacji Vouchera, z powodu braku dostępnych (wolnych) terminów wedle Kalendarza Imprez.
 3. Obdarowany może dokonać sprawdzenia terminu ważności Vouchera w Serwisie, bądź zasięgnąć informacji bezpośrednio u Administratora. Niezrealizowanie Vouchera Prezentowego we wskazanym okresie oznacza wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera. W powyższej sytuacji, ani Klientowi, ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.
 4. Klient ma możliwość przedłużenia ważności vouchera, który został zakupiony w Serwisie, o 180 dni uiszczając opłatę w wysokości 50% wartości vouchera. Opłata powinna być uiszczona przed dniem wygaśnięcia ważności vouchera na konto Administratora.
 5. Realizacja Vouchera wymaga rezerwacji Terminu, którą złożyć należy najpóźniej 14 dni przed wybranym terminem dostępnym w Kalendarzu Rezerwacji. Rezerwacje dokonywane są wyłącznie poprzez podstronę Serwisu. Administrator dopuszcza rezerwację w terminie późniejszym (poniżej 14-dni), jednak wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Rezerwacji dokonanej w terminie późniejszym nie można odwołać ani zmienić daty realizacji Vouchera.
 6. Składając rezerwację, pod rygorem uznania rezerwacji za niezłożoną, należy podać:
  1. imię i nazwisko Obdarowanego,
  2. dane kontaktowe (adres e-mail, adres do korespondencji, telefon),
  3. kod Vouchera, numer zamówienia,
  4. termin planowanego wykonania Prezentu.
 7. W celu zmiany zarezerwowanego Terminu Realizacji Obdarowany zobowiązany jest do skontaktowania się z Administratorem odpowiednio wcześniej, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed zarezerwowanym Terminem Realizacji. Zmiana taka może być dokonana wyłącznie 1 (jeden) raz, jeśli Kalendarz Rezerwacji oraz możliwości organizacyjno-techniczne Administratora na to pozwalają.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kalendarzu Rezerwacji, które wyniknąć mogą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych. W sytuacji takiej Obdarowany uzgadnia z Administratorem inną datę realizacji Prezentu.
 9. W przypadku niewykonania Prezentu z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności w przypadku awarii pojazdów, Administrator ma prawo do ustalenia innego Terminu realizacji Vouchera. W zaistniałej sytuacji Administrator nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Obdarowany w związku z realizacją Prezentu, zwłaszcza kosztów transportu do Miejsca realizacji i zakwaterowania. Administrator może wykonać swoje zobowiązanie poprzez udostępnienie innego pojazdu o zbliżonych parametrach do tego, który aktualnie jest niedostępny.
 10. Administrator zobowiązuje się do realizacji Vouchera, poprzez wykonanie Prezentu, z odpowiednią starannością, zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i życie Obdarowanego.
 11. Obdarowany zobowiązany jest stawić się punktualnie w ustalonej z Administratorem lokalizacji, zgodnie z dokonaną rezerwacją. W przypadku niestawienia się przez Obdarowanego w zarezerwowanym Miejscu i Terminie Realizacji, Obdarowany nie ma możliwości ponownego umówienia się na wykonanie Prezentu. Wówczas Voucher Obdarowanego traci ważność, a Obdarowany i Klient nie dysponują prawem ubiegania się o zwrot kosztów związanych z zakupem Vouchera.
 12. Celem realizacji Vouchera, Obdarowany powinien posiadać:
  1. Dowód osobisty;
  2. Prawo jazdy kategorii B;
  3. Voucher, bądź inny dokument potwierdzający możliwość jego wykorzystania;
  4. Zgodę opiekuna prawnego na realizację Vouchera, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa.
 13. Podczas wykonywania Prezentu, Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, wskazówek i poleceń pracowników Administratora oraz instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu.
 14. Administratorowi przysługuje prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania wykonywania Prezentu, jeżeli Obdarowany odmawia akceptacji Regulaminu lub podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie stosuje się do instrukcji udzielanych mu przez pracowników Administratora lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, albo nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w jego opisie umieszczonych w Serwisie lub jego Regulaminie.
 15. W przypadkach naruszenia zasad realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu), zarówno Obdarowanemu, jak i Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.
 16. Administrator może odmówić wykonania Prezentu w sytuacji, gdy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego. Obdarowany ustala wówczas z Administratorem nowy Termin Realizacji.
 17. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z winy Obdarowanego oraz skutki wynikające z niezastosowania się do poleceń pracowników Auto Master lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu oraz za inne zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których Prezent jest wykonywany, w szczególności samochodu. Za zniszczenia i uszkodzenia uznaje się również brawurową jazdę pojazdami, niedostosowanie przez Obdarowanego prędkości do panujących warunków lub umiejętności, zniszczenia tapicerki częściami garderoby, w tym również biżuterią. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, Obdarowany zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Auto Master kary umownej do wysokości wartości samochodów, określonych w załączniku numer 1, nie niższej jednak niż 10 000,00 zł. Naliczenie powyższej kary umownej nie pozbawia Auto Master uprawnienia do dochodzenia od Obdarowanego odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości, przekraczającej 10 000,00 zł, stosownie do uszkodzeń lub zniszczeń samochodu, a także innych wyrządzonych w związku z tym szkód. W przypadku gdy Obdarowany nie jest jednocześnie osobą, która dokonała zakupu Vouchera, odpowiedzialność za naruszenia wskazane w niniejszym postanowieniu rozciągają się również na tę osobę.
 18. Naruszeniem warunków realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu) są wszelkie działania Obdarowanego, które doprowadziły, bądź mogły doprowadzić do powstania szkody, w tym w szczególności poprzez wszelkie przejawy stwarzania zagrożenia na torze takie jak:
  1. niestosownie się do nakazów oraz poleceń Instruktora;
  2. przekraczanie dozwolonych prędkości;
  3. dojeżdżanie blisko innego pojazdu znajdującego się na torze oraz zajeżdżanie trasy;
  4. agresywna jazda oraz przeprowadzanie niepotrzebnych manewrów.
  5. niestosowanie się do zaleceń i zasad bezpieczeństwa przekazanych na obowiązkowej odprawie, która jest wykonywana każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji Prezentu.
 19. Naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze, w tym w szczególności jeśli stanowią jedną z przesłanek z ust. 18 i doprowadziły do powstania szkody, zwłaszcza uszkodzenia jakiegokolwiek samochodu, skutkują powstaniem odpowiedzialności, o której mowa w ust. 17. Naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze wskazane w ust. 18 stanowią jednocześnie nieprawidłowe korzystanie z pojazdów.
 20. Obdarowany ponosi winę za działania w konsekwencji których doszło do powstania szkody, bez znaczenia czy skutki przewidywał czy też mógł przewidzieć. Jeśli oceniając obiektywnie jego działania mogły doprowadzić do powstania zagrożenia na torze, to aktualizuje się jednocześnie wina w działaniu Obdarowanego. W szczególności Obdarowany ponosi winę, jeśli korzysta z Prezentu w sposób wykraczający poza rozsądne ramy, tj. rozwijając prędkość, przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem. Błędna ocena warunków pogodowych, swoich umiejętności lub możliwości samochodu, nie powoduje wyłączenia jego odpowiedzialności.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Administratora.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Konsumentowi na jego adres (pocztowy lub elektroniczny) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, związane bezpośrednio z nabytym Voucherem. W przypadku braku zwrotu Vouchera termin nie biegnie. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Voucher niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego Vouchera tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od niego okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku kwota uiszczona za Prezent jest zwracana na konto Klienta.

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Auto Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000457660 (akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy – KRS), o nadanym NIP: 754-307-18-70 oraz REGON: 161525210, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000,00 złotych. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzani danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało
  się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością
  o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie
  przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania,
  ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
  elektroniczną, w celu realizacji Umowy o wykonanie Prezentu i Realizację Vouchera, a także marketingu i
  promocji usług, w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu
  telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu,
  albo Klient lub Osoba Obdarowana podała przy Realizacji Vouchera.
 4. W procesie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie
  informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik
  w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania. Odbiorcą danych osobowych użytkowników są
  pracownicy, współpracownicy oraz kontrahenci Administratora, którzy współpracują z Administratorem lub
  przeprowadzają działania marketingowe we własnym zakresie. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane
  ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Auto Master Sp. z o. o. kompleksowej informacji
  gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
 5. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  1. utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed
   dostępem osób trzecich;
  2. prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;
  3. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w
   szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  4. przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. zachowuje poufność danych osobowych.
  6. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby
   na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek
   udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może
   pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz
   abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane
   wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.
  8. Użytkownik wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
   momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  9. Dane osobowe Użytkownika, Administrator będzie przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania
   przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez Administratora
   roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
  10. Dane osobowe Użytkownika przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego
   marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Użytkownika:

   • żądania ich usunięcia,
   • żądania sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • żądania ich przeniesienia,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
  11. Celem zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, Użytkownik kontaktuje się z Administratorem
   drogą mailową, na adres: biuro@silesiaringexperience.com ub drogą pocztową na adres: Auto Master, Sp. Z
   o.o., ul. Powstańców Śl 16/2, 45-087 Opole
  12. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub z jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  13. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 10. POLITYKA COOKIES

 1. Informacja o podmiocie/podmiotach, która zamieszczają w Serwisie oraz wykorzystuje pliki cookies Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Administrator serwisu: Auto Master Sp. Z o.o., ul. Powstańców Śl 16/2, 45-087 Opole. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administartorem reklamodawców oraz partnerów.
 2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
  plikach cookies.
 3. Administrator może wykorzystywać w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:
  1. tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
  2. stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
  3. statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;
  4. funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu;
  5. reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
  6. niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.
 4. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
  1. optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
  2. poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;
  3. personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Serwisie;
  4. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
  6. zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 5. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura Serwisu nie zawiera błędów.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawcami oraz innymi podmiotami, które wpływają na jakość oferowanych usług.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wobec tego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

§ 11. REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania Prezentu lub też nienależytej Realizacji Vouchera należy zgłosić Administratorowi w terminie 14 dni od daty jego realizacji lub daty, w której miał on być zrealizowany.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 3. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. W takiej sytuacji Voucher uznany jest za zrealizowany.
 6. Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu (inny serwis), który dokonał sprzedaży Voucherów.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator jest odpowiedzialny wyłącznie za straty i szkody poniesione przez Obdarowanego w związku z realizacją Vouchera, gdy zostały one spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbania ze strony Administratora. We wszystkich innych przypadkach Administrator nie odpowiada, a Obdarowany nie będzie wysuwał wobec niego jakichkolwiek roszczeń.
 2. Obdarowany wyłącza również odpowiedzialność Administratora za straty lub szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Obdarowanemu przy realizacji Vouchera, w szczególności w przypadku gdy choćby pośrednio przyczynił się do ich powstania.

§ 13. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie nowej wersji dokumentu.
 3. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem.
 4. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas wykonywania Prezentu oraz dalszego przetwarzania i udostępniania zarejestrowanych materiałów podmiotom trzecim.
 2. Szczegółowy opis oferowanych Prezentów znajduje się w Serwisie. Zamieszczone materiały promocyjne dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie kolorów oraz danych technicznych poszczególnych samochodów.
 3. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (lub odpowiednio Klientem/Obdarowanym), strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
 4. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami właściwe jest prawo polskie.
 5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawartej z Klientem umowy sprzedaży Towaru lub Usługi.
 7. Klienci zostaną poinformowani o zmianach niniejszego regulaminu za pośrednictwem podanego w trakcie procesu rejestracji adresu poczty elektronicznej. Zmiana niniejszego regulaminu w zakresie informacji wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z. 2017 roku, poz. 683) stanowiących integralną część umów sprzedaży zawartych przez Auto Master z Klientami będącymi konsumentami następuje w drodze porozumienia stron tych umów sprzedaży. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie niniejszego regulaminu w drodze zamieszczenia stosownej informacji na Stronie, a wówczas zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich w Portalu. Użytkowanie Portalu po tej dacie wiąże się z akceptacją i przyjęciem przez Użytkownika lub Klienta do stosowania zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień regulaminu w brzmieniu sprzed dokonanych zmian.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15/12/2017.